RSS
A A A
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja Statutu MOW3

Statut Ośrodka

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi.

Statut opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( Dz. U. Nr 61, poz.624).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 10, poz.96 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ( Dz. U. z 2005r. poz. 466).ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, zwany dalej Ośrodkiem, ma siedzibę w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 151.

2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Łódź.

3. Ośrodek jest publiczną placówką resocjalizacyjno-wychowawczą przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

4. Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ II
STRUKTURA OŚRODKA

§ 2

1. Ośrodek podzielony jest na trzy piony organizacyjne:

· Internat;

· Szkoły;

· Ośrodek Kierowania.
ROZDZIAŁ III
ZADANIA OŚRODKA

§ 3

1. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanek do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

2. Zadania Ośrodka realizowane są głównie poprzez:

1) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

2) całodobową opiekę oraz wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego;

3) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanki w Ośrodku, a także z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanek;

4) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanek szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;

5) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej
i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanek;

6) współpracę ze środowiskiem lokalnym;

7) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom
i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu
rozwoju wychowanek, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych.ROZDZIAŁ IV
ORGANY OŚRODKA

§ 4

1. Organami Ośrodka są:

· dyrektor;

· rada pedagogiczna;

· samorząd wychowanek.

§ 5

1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Łodzi.

2. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

2) przyjmuje, sprawuje opiekę nad wychowankami, skreśla z listy oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny;

4) przewodniczy radzie pedagogicznej;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka;

7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w ramach tych kompetencji decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Ośrodka, zgodnie z odrębnymi przepisami;

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) odpowiada za właściwą organizację i sprawny przebieg sprawdzianów i egzaminów w szkołach wchodzących w skład Ośrodka;

10) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

§ 6

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku. Na wniosek rady pedagogicznej lub dyrektora, w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym inne osoby.

2. Rada pedagogiczna w szczególności:

1) zatwierdza plan pracy Ośrodka;

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczennic;

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) opiniuje organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i wychowawczych;

6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

7) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka;

8) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;

9) opiniuje wnioski wychowawców i nauczycieli w sprawie przyznawania uczennicom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;

10) przygotowuje projekty nowelizacji Statutu i go zatwierdza.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 7

1. Samorząd wychowanek tworzą wszystkie wychowanki Ośrodka.

2. Organem samorządu wychowanek jest rada wychowanek, będąca jedynym reprezentantem ogółu wychowanek.

3. Rada wychowanek może przedstawiać dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanek, takich jak:

1) prawo do współtworzenia i opiniowania programu resocjalizacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego Ośrodka;

2) prawo do organizacji życia wychowanek w ten sposób, aby zachowana została możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

3) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej przy uwzględnieniu możliwości finansowych i organizacyjnych Ośrodka;

4) prawo redagowania i wydawania gazety Ośrodka.

4. Rada wychowanek działa na podstawie regulaminu uchwalonego w porozumieniu z nauczycielem pełniącym funkcję opiekuna rady wychowanek.

§ 8

1. W zakresie współdziałania organów Ośrodka oraz rozwiązywania sporów między nimi obowiązują następujące zasady:

1) organy Ośrodka dysponują swobodą działania i prawem podejmowania suwerennych decyzji w ramach posiadanych kompetencji;

2) pomiędzy organami Ośrodka zapewnia się bieżącą wymianę informacji w zakresie podejmowanych i planowanych działań;

3) dyrektor lub wyznaczony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach rady wychowanek;

4) przedstawicielki rady wychowanek mogą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej uczestniczyć w jej posiedzeniach w celu zasięgania opinii lub przedstawienia swoich problemów;

5) ewentualne spory pomiędzy organami Ośrodka powinny być rozstrzygane w drodze porozumień na zasadach wzajemnego poszanowania stron;

6) wykonanie decyzji, uchwał lub wniosków poszczególnych organów Ośrodka może zostać wstrzymane przez dyrektora, w przypadku ich niezgodności z prawem;

7) organ Ośrodka może odwołać się od decyzji dyrektora wstrzymującej wykonanie jego decyzji, uchwały lub wniosku do organu prowadzącego Ośrodek – decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 9

1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 211;

2) publiczne Gimnazjum Specjalne nr 53;

3) publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4;

4) internat.

§ 10

1. Organizację szkół wchodzących w skład Ośrodka określa odpowiednio statut publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 211, statut publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 53 oraz statut publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4.

§ 11

1. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Ośrodek zapewnia wychowankom:

1) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka, zgodnie z postanowieniem sądu;

2) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo;

3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych, w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo;

4) pomoc w nauce;

5) całodobową opiekę;

6) dostęp do świadczeń zdrowotnych, wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, zaopatrzenie w przybory szkolne, sprzęt i środki czystości.

3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodek posiada:

1) pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne;

2) jadalnię dla wszystkich wychowanek;

3) aneksy kuchenne dla każdej grupy wychowawczej;

4) pomieszczenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

5) pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęć sportowych;

6) pomieszczenia warsztatowe odpowiednie dla kierunku kształcenia zawodowego;

7) pomieszczenia do odpoczynku i spotkań z osobami odwiedzającymi;

8) bibliotekę z czytelnią;

9) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

10) izbę chorych.

§ 12

1. Szczegółową organizację działania Ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

§ 13

1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji
wychowanek, powoływany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowanki;

2) ustalanie dla wychowanki indywidualnego programu resocjalizacyjnego, na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy wychowawczej;

3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowanką i wybór skutecznych
form pomocy;

4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowanką i jej środowiskiem rodzinnym;

5) prognozowanie oczekiwanych efektów działań resocjalizacyjnych;

6) formułowanie wniosków dotyczących pracy z wychowanką.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca grupy wychowawczej odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego wychowanki;

3) pedagog Ośrodka;

4) psycholog współpracujący z grupą;

5) w zależności od potrzeb – pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

§ 14

1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 8 do 12.

3. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców.

§ 15

1. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika niebędącego pracownikiem pedagogicznym.


ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY OŚRODKA

§ 16

1. W Ośrodku zatrudnia się:

1) nauczycieli, wychowawców;

2) pedagogów;

3) psychologów;

4) pracownika socjalnego;

5) specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi – według potrzeb;

6) pracowników administracji i obsługi.

§ 17

1. W Ośrodku tworzy się stanowisko wicedyrektora - kierownika internatu, które podlega bezpośrednio dyrektorowi.

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 18

1. Do obowiązków nauczyciela dydaktyka należy w szczególności:

1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanek podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;

3) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i pracach zespołów przedmiotowych;

4) udzielanie pomocy wychowankom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;

5) stosowanie indywidualizacji w ocenianiu postępów wychowanki w nauce w sposób bezstronny, obiektywny i sprawiedliwy;

6) udział w opracowaniu diagnozy wychowanki oraz realizacji wynikających z IPRu zadań dydaktycznych i resocjalizacyjno – wychowawczych;

7) jednakowe traktowanie wszystkich wychowanek;

8) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy;

9) dbanie o mienie Ośrodka, w szczególności o pomoce naukowe i sprzęt Ośrodka, opieka nad powierzoną pracownią;

10) współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem wychowanki oraz instytucjami wspomagającymi jej rozwój;

11) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów edukacyjnych wychowanek;

13) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla wychowanek oraz ich udzielanie;

§ 19

1. Do obowiązków wychowawcy grupy należy:

1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanek podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacyjnego;

3) współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem wychowanki oraz instytucjami wspomagającymi jej rozwój;

4) opracowanie indywidualnego programu resocjalizacyjnego wychowanki oraz realizacja wynikających z niego zadań resocjalizacyjno- wychowawczych;

5) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy;

6) dbanie o mienie ośrodka;

7) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla wychowanek oraz ich udzielanie;

9) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i praca w zespołach wychowawczych.

§ 20

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel – wychowawca klasy.

2. Do obowiązków wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczennicami, a w szczególności:

1) poznanie dotychczasowych warunków ich życia i ich stanu zdrowotnego;

2) konsultowanie się z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem zadań wynikających z realizacji IPR-u;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
wychowanek oraz z innymi członkami społeczności Ośrodka;

4) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczennic z klasy wychowawczej.

3. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uwzględniają i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanek, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

2) w miarę możliwości planuje i organizuje z uczennicami i ich wychowawcami różne formy życia zespołowego integrującego środowisko;

3) informuje wychowawców o wynikach nauczania podległych mu wychowanek, ich postępach, trudnościach, ewentualnym zagrożeniu niepromowaniem wychowanki;

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym, Ośrodka, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności wychowanki.

4. Wychowawca klasy ma prawo zwrócić się do dyrektora w każdej sprawie dotyczącej wychowanek w celu uzyskania porady, pomocy, zgody lub interwencji.

§ 21

1. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanek oraz dokonywanie analizy przyczyn niepowodzeń;

2) określanie form i sposobu udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanek, wychowawców i nauczycieli współpraca z PP-P i innymi instytucjami pomocowymi;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do wychowanek, z udziałem wychowawców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych wychowawców i nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Ośrodek na rzecz wychowanek, wychowawców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7) współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla wychowanek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

8) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach zespołów wychowawczych grup.

§ 22

1. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych wychowanek, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie „mocnych stron” wychowanek;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanki, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanki, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wychowanek;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanek i rodziców (prawnych opiekunów) wychowanek;

4) zapewnienie wychowankom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia zawodu;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanki;

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

7) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach zespołów wychowawczych grup.

§ 23

1. Do obowiązków pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i prawnej wychowanki;

2) współpraca z wychowawcami w opracowaniu indywidualnego programu resocjalizacyjnego wychowanki;

3) nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowankę i jej rodzinę;

4) podejmowanie działań umożliwiających powrót wychowanki do rodziny;

5) uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego;

6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

§ 24

1. Dyrektor określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla każdego pracownika Ośrodka.ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKI OŚRODKA

§ 25

1. Do Ośrodka przyjmuje się dziewczęta w wieku 13-18 lat, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, na podstawie skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniej, w związku ze wskazaniem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

2. Za zgodą rady pedagogicznej dopuszcza się:

1) kontynuowanie nauki i pozostanie w ośrodku wychowankom, które ukończyły 18 rok życia

2) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka przez byłe wychowanki, mieszkające poza terenem placówki.

3) realizację obowiązku szkolnego lub nauki wychowankom MOW nr 3 w szkołach na terenie miasta Łodzi.

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową lub materialną wychowanki Rada Pedagogiczna, na prośbę wychowanki, może przedłużyć jej pobyt w Ośrodku, do ukończenia szkoły lub usamodzielnienia.

4. Do Ośrodka nie przyjmuje się dziewcząt:

1) chorych psychicznie, wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki osoby dorosłej;

2) upośledzonych umysłowo.

§ 26

1. Nieletnią do Ośrodka przyjmuje dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

2. Bezpośrednio po przybyciu nieletniej do Ośrodka dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik przeprowadza z nią rozmowę, podczas której zapoznaje nieletnią z jej prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku.

3. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku nieletnia potwierdza własnoręcznym podpisem.

4. O przyjęciu nieletniej do Ośrodka dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

5. W przypadku niedoprowadzenia nieletniej do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie dyrektor przesyła dokumentację nieletniej właściwemu staroście oraz powiadamia o tym sąd rodzinny i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie.

§ 27

1. Początkowy okres pobytu wychowanki w Ośrodku (do 6 tygodni) poświęcony jest postawieniu wstępnej diagnozy psychopedagogicznej sporządzonej na podstawie obserwacji, rozmów, badań specjalistycznych, sprawdzeniu poziomu wiedzy szkolnej i określeniu jej braków, określeniu predyspozycji zawodowych, rozeznaniu środowiska rodzinnego, określeniu stanu zdrowia. Okres ten kończy opracowanie we współpracy z wychowanką indywidualnego
programu resocjalizacyjnego.

2. Indywidualny program resocjalizacyjny jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji wychowanki, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

§ 28

1. Istotne decyzje dotyczące wychowanek mogą być podejmowane jedynie po konsultacji z wychowawcami prowadzącymi grupę.

§ 29

1. Pobyt wychowanki w Ośrodku ustaje z powodu:

1) zwolnienia przez sąd, który wydał postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego;

2) osiągnięcia przez wychowankę pełnoletniości, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie pełnoletniości nastąpiło w trakcie roku szkolnego, pobyt w Ośrodku może być przedłużony do zakończenia roku szkolnego;

3) skreślenia z listy wychowanek

2. Skreślenie wychowanki z listy wychowanek następuje po jej nieusprawiedliwionej nieobecności, trwającej dłużej niż 8 tygodni licząc od daty powiadomienia o nieobecności sądu rodzinnego, rodziców (prawnych opiekunów) oraz Policji lub z powodu przeniesienia wychowanki do innej placówki

3. Przeniesienie wychowanki do innego młodzieżowego ośrodka wychowawczego może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.

4. Wniosek o wskazanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego, do którego ma być przeniesiona wychowanka, wraz z opinią zespołu wychowawczego składa do Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie dyrektor.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za doprowadzenie wychowanki do młodzieżowego ośrodka wychowawczego wskazanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Warszawie i przekazanie dokumentacji wychowanki do tego ośrodka.

6. Skreślenie wychowanki z listy wychowanek Ośrodka, nie skutkuje równoczesnym skreśleniem z listy uczennic szkoły, do której uczęszczała.

§ 30

1. Wychowanki mogą być urlopowane do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych, za zgodą sądu rodzinnego (Regulamin Urlopowania).

2. Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie wychowanki składa dyrektor na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego wychowanki.

§ 31

1. W przypadku ucieczki wychowanki dyrektor powiadamia o fakcie ucieczki najbliższą jednostkę Policji oraz jednostkę Policji w miejscu zamieszkania wychowanki.

2. W przypadku ponownego zatrzymania wychowanki przez Policję dyrektor jest zobowiązany do odebrania uciekinierki w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zatrzymaniu.

3. W szczególnych przypadkach dyrektor może wystąpić do sądu rodzinnego z prośbą o doprowadzenie wychowanki przez Policję.

§ 32

1. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie wychowanki
z Ośrodka składa do sądu rodzinnego dyrektor, przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych oraz zaobserwowanych zmianach postawy wychowanki, które uzasadniają przypuszczenie o prawidłowym uczestnictwie wychowanki w życiu społecznym.

§ 33

1. Wychowance będącej w ciąży Ośrodek zapewnia w okresie ciąży, porodu i po porodzie odpowiednią opiekę przygotowującą ją do macierzyństwa, a także udziela jej pomocy w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem.

2. Ośrodek udziela wychowance pomocy w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem poprzez:

1) umieszczenie jej w rodzinie biologicznej;

2) umieszczenie jej w placówce świadczącej opiekę nad małoletnimi matkami;

3) pomoc w oddaniu dziecka do adopcji;

4) inne formy pomocy akceptowane przez wychowankę.

§ 34

1. Wychowanka ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz opieki wychowawczej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej;

2) korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji;

3) informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływania na jego przebieg;

4) zapewnienia jej warunków pobytu w Ośrodku gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5) ochrony i poszanowania godności osobistej;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

7) dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, przyjaźni i uczuć;

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9) pomocy w przypadku trudności w nauce;

2. Po początkowym okresie pobytu wychowanka może uzyskać przywilej:

1) odwiedzin członków rodziny i znajomych zgodnie z Regulaminem Odwiedzin;

2) otrzymywania kieszonkowego;

3) pobierania nauki w szkole poza Ośrodkiem, za zgodą rady pedagogicznej;

4) kandydowania do rady wychowanek;

5) reprezentowania grupy w Radzie Wychowanek;

6) samodzielnego wychodzenia poza Ośrodek zgodnie z Regulaminem Przepustek;

7) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach poza Ośrodkiem.

§ 35

1. W przypadku naruszenia praw wychowanki, może ona złożyć do dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy, skargę w formie ustnej lub pisemnej.

2. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od dnia jej złożenia.

§ 36

1. Wychowanka może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy;

2) pochwałę ustną wychowawcy wobec grupy wychowawczej;

3) pochwałę ustną dyrektora;

4) pochwałę dyrektora wobec społeczności Ośrodka, z równoczesnym wpisaniem do dokumentacji wychowanki;

5) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) wychowanki, Sądu Rodzinnego;

6) tytuł „wychowanki miesiąca”, „wychowanki roku”;

7) nagrodę rzeczową;

8) dodatkową przepustkę;

9) urlop;

10) wystąpienie z wnioskiem do sądu rodzinnego o wcześniejsze zwolnienie wychowanki z Ośrodka.

§ 37

1. Wychowanka ma w następujące obowiązki:

1) realizację obowiązku szkolnego;

2) aktywnego uczestnictwa w indywidualnym programie resocjalizacyjnym;

3) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku;

4) przestrzegania zasad kultury i zachowywania się zgodnie z powszechnie przyjętymi normami społecznymi w stosunku do koleżanek i pracowników Ośrodka;

5) respektowania poleceń pracowników Ośrodka i stosowania się do obowiązujących regulaminów;

6) dbania o własne życie, zdrowie i higienę;

7) terminowego powrotu do Ośrodka z przepustek i urlopów.

§ 38

1. Wobec wychowanki Ośrodka można zastosować następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy;

2) upomnienie dyrektora;

3) naganę;

4) naganę z wpisaniem do dokumentacji wychowanki;

5) pracę na rzecz Ośrodka;

6) ograniczenie możliwości korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji.

7) czasowe zawieszenie uzyskanych przywilejów wychowanki;

8) przeniesienie do innego ośrodka.

2. Wychowanka ma prawo odwołać się od kary osobiście lub za pośrednictwem:

1) rodziców (prawnych opiekunów);

2) rady wychowanek;

3) wychowawcy, psychologa lub pedagoga.

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, wnosi się do dyrektora w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem, w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia o zastosowaniu kary.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia.

§ 39

1. Przyznanie nagrody i przywilejów oraz zastosowanie kary zostaje zapisane w dokumentacji procesu resocjalizacji wychowanki.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41

1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 42

1. Ośrodek posiada własny sztandar.Opublikował: admin mow3
Publikacja dnia: 17.10.2009
Podpisał: admin mow3
Dokument z dnia: 17.10.2009
Dokument oglądany razy: 2 505