RSS
A A A
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Zadania MOW3

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanek do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zadania Ośrodka realizowane są głównie poprzez:

  1. organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;
  2. całodobową opiekę oraz wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego;
  3. pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanki w Ośrodku, a także z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanek;
  4. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanek szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;
  5. wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanek;
  6. współpracę ze środowiskiem lokalnym;
  7. udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanek, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych.


Opublikował: admin mow3
Publikacja dnia: 15.10.2009
Podpisał: admin mow3
Dokument z dnia: 15.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 020