RSS
A A A
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja statutu

Statut Ośrodka


S T A T U T
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO NR 3
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W ŁODZI


Podstawa prawna:
1. Statut opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 i 1292)
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 r. poz. 228 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2017r. poz. 773).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie ramowych statutów w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. poz. 1755).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1628)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych PPP (Dz. U. z 2017r poz. 1743.)
10. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628, z późn. zmian. z 2014 r. poz. 24, 1199 z 2017r. poz. 1120)


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, zwany dalej
Ośrodkiem, ma siedzibę w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 151.
2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Łódź.
3. Ośrodek jest publiczną placówką resocjalizacyjno–wychowawczą, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.
4. Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.


ROZDZIAŁ II
STRUKTURA OŚRODKA


§ 2
1. Ośrodek podzielony jest na trzy piony organizacyjne:
1) Internat;
2) Szkoły;
3) Ośrodek Kierowania.


ROZDZIAŁ III
ZADANIA OŚRODKA


§ 3
1. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
2. Zadania Ośrodka realizowane są głównie poprzez:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych zainteresowań wychowanków
2) organizowanie zajęć dydaktycznych, resocjalizacyjnych , socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno – wychowawczych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;
3) organizowanie zajęć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych i rozwijających zainteresowania;
4) całodobową opiekę oraz wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego;
5) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
6) zapewnienie wsparcia w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka, doradztwo zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanki w Ośrodku, a także z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanek;
7) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanek
szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;
8) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanek;
9) współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
10) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom
i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanek, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY OŚRODKA


§ 4
1. Organami Ośrodka są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd wychowanek.

§ 5
1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Łodzi.
2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) przyjmuje, sprawuje opiekę nad wychowankami, skreśla z listy oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) przewodniczy radzie pedagogicznej;
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) odpowiada za właściwą organizację i sprawny przebieg sprawdzianów
i egzaminów w szkołach wchodzących w skład Ośrodka;
11) stwarza warunki do działania w ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
12) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami i w ramach tych kompetencji decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Ośrodka, zgodnie z odrębnymi przepisami;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;

§ 6
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku. Na wniosek rady pedagogicznej
lub dyrektora, w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym inne osoby.
2. Rada pedagogiczna w szczególności:
1) zatwierdza plan pracy Ośrodka;
2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczennic;
3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego;
7) opiniuje organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i wychowawczych;
8) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka;
9) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
10) opiniuje propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
11) opiniuje wnioski wychowawców i nauczycieli w sprawie przyznawania uczennicom nagród i wyróżnień oraz przedłużeń pobytu wychowanek w Ośrodku;
12) przygotowuje projekty nowelizacji Statutu i je zatwierdza.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 7
1. Samorząd wychowanek tworzą wszystkie wychowanki Ośrodka.
2. Organem samorządu wychowanek jest rada wychowanek, będąca jedynym reprezentantem ogółu wychowanek.
3. Rada wychowanek może przedstawiać dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanek, takich jak:
1) prawo do opiniowania programu resocjalizacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego Ośrodka;
2) prawo do organizacji życia wychowanek w ten sposób, aby zachowana została
możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
3) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej przy uwzględnieniu możliwości finansowych
i organizacyjnych Ośrodka;
4) prawo redagowania i wydawania gazety Ośrodka.
4. Rada wychowanek działa na podstawie regulaminu uchwalonego w porozumieniu z nauczycielem pełniącym funkcję opiekuna rady wychowanek i zatwierdzonego przez radę pedagogiczną.

§ 8
1. W zakresie współdziałania organów Ośrodka oraz rozwiązywania sporów między nimi obowiązują następujące zasady:
1) organy Ośrodka dysponują swobodą działania i prawem podejmowania
suwerennych decyzji w ramach posiadanych kompetencji;
2) pomiędzy organami Ośrodka zapewnia się bieżącą wymianę informacji w zakresie podejmowanych i planowanych działań;
3) dyrektor lub wyznaczony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej
uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach rady wychowanek;
4) przedstawicielki rady wychowanek mogą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej uczestniczyć w jej posiedzeniach w celu zasięgania opinii lub przedstawienia swoich problemów;
5) ewentualne spory pomiędzy organami Ośrodka powinny być rozstrzygane w drodze porozumień na zasadach wzajemnego poszanowania stron;
6) wykonanie decyzji, uchwał lub wniosków poszczególnych organów Ośrodka może zostać wstrzymane przez dyrektora, w przypadku ich niezgodności z prawem;
7) organ Ośrodka może odwołać się od decyzji dyrektora wstrzymującej wykonanie jego decyzji, uchwały lub wniosku do organu prowadzącego Ośrodek – decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 9
1. W skład Ośrodka wchodzą:
1) internat.
2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 211;
3) Gimnazjum Specjalne nr 53 do wygaśnięcia;
4) Branżowa Szkoła Zawodowa Nr 4, która prowadzi klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalna nr 4 do wygaśnięcia;
5) Ośrodek Kierowania

§ 10
1. Organizację szkół wchodzących w skład Ośrodka określa odpowiednio statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 211, statut Gimnazjum Specjalnego nr 53, statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 ( do wygaśnięcia) oraz statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4.
§ 11
1. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka,
w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Ośrodek zapewnia wychowankom:
1) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących
w skład Ośrodka, zgodnie z postanowieniem sądu;
2) udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym oraz porad i konsultacji;
3) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
4) zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
5) zajęciach kulturalno-oświatowych;
6) zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia;
7) pomoc w nauce;
8) całodobową opiekę;
9) dostęp do świadczeń zdrowotnych, wyżywienie dostosowane do potrzeb
rozwojowych, zaopatrzenie w przybory szkolne, sprzęt i środki czystości.
3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodek posiada:
1) pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne;
2) jadalnię dla wszystkich wychowanek;
3) aneksy kuchenne dla każdej grupy wychowawczej;
4) pomieszczenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
5) pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęć sportowych;
6) pomieszczenia warsztatowe odpowiednie dla kierunku kształcenia zawodowego;
7) pomieszczenia do odpoczynku i spotkań z osobami odwiedzającymi;
8) bibliotekę z czytelnią;
9) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
10) izbę chorych.

§ 12
1. Ośrodek posiada bibliotekę. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów oraz towarzyszenie im w procesie edukacyjnym zarówno formalnym, jak i wynikającym z indywidualnych zainteresowań.
b) uczenie się procesu samokształcenia(jak zdobyć wiedzę, jak się uczyć).
c) wspieranie i zaspokajanie naturalnej ciekawości świata.
d) pomoc w odkrywaniu zainteresowań.
e) przygotowanie do dalszej edukacji.
f) doskonalenie kompetencji związanych z posługiwaniem się technologią informacyjną w szczególności zaś walka z cyberprzemocą.
g) inspirowanie i umożliwianie udziału w działaniach i życiu kulturalnym, kształtowanie i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł kultury oraz ich tworzenie.
h) pomoc w przygotowaniu się do lekcji.
i) dokumentowanie i utrwalanie działalności szkoły, środowiska(prowadzenie kroniki, bloga, strony internetowej).
§ 13
1. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki w ustawowym terminie. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę.

§ 14
1. W Ośrodku działają, w odniesieniu do każdej grupy wychowawczej, wielospecjalistyczne zespoły oceny poziomu funkcjonowania wychowanki, powoływane przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Do zadań w/w zespołów należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemów wychowanki;
2) ustalanie dla wychowanki indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET), na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy wychowawczej;
3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowanką i wybór skutecznych
form pomocy;
4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowanką i jej środowiskiem rodzinnym;
5) prognozowanie oczekiwanych efektów działań resocjalizacyjnych;
6) formułowanie wniosków dotyczących pracy z wychowanką;
7) dokonuje oceny zasadności pobytu wychowanki w placówce;
8) ustala, na wniosek rodziców wychowanki, zakres współpracy z wychowanką i jej rodziną, po opuszczeniu przez nią placówki.
3. W skład w/w zespołu wychowawczego wchodzą:
1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
2) wychowawcy grupy wychowawczej odpowiedzialni za realizację IPET-u wychowanki;
3) pedagog Ośrodka;
4) psycholog współpracujący z grupą;
5) wychowawca ds. usamodzielnienia;
6) inni specjaliści w zależności od potrzeb.
4. Za realizację indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego odpowiedzialni są wychowawcy grupy.

§ 15
1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa
wychowawcza.
2. Liczba wychowanek w grupie wychowawczej wynosi do 12.
3. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców.

§16
1. W zależności od potrzeb tworzy się w Ośrodku grupę usamodzielnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17
1. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika danej placówki.
2. W przypadku, gdy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym przebywa więcej niż 36 wychowanek, liczbę osób sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się o co najmniej jedną osobę na kolejnych 36 wychowanków.ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY OŚRODKA


§ 18
1. W Ośrodku zatrudnia się:
1) Nauczycieli – dydaktyków i wychowawców;
2) pedagogów;
3) psychologów;
4) specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi – według potrzeb;
5) pracowników administracji i obsługi.
2. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

§ 19
1. W Ośrodku tworzy się stanowisko wicedyrektora i kierownika internatu, które podlegają bezpośrednio dyrektorowi.
2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 20
1. Do obowiązków nauczyciela dydaktyka należy w szczególności:
1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanek podczas zajęć
dydaktyczno - wychowawczych;
2) zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
3) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w pracach zespołów przedmiotowych;
4) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanek, w tym uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, ze szczególnym uwzględnieniem w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej doradztwa edukacyjno – zawodowego.
5) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanek, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień wychowanek;
6) udzielanie pomocy wychowankom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
7) stosowanie indywidualizacji w ocenianiu postępów wychowanki w nauce w sposób bezstronny, obiektywny i sprawiedliwy;
8) udział w opracowaniu diagnozy wychowanki oraz realizacji wynikających z indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego zadań dydaktycznych i resocjalizacyjno – wychowawczych;
9) jednakowe traktowanie wszystkich wychowanek;
10) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy;
11) dbanie o mienie Ośrodka, w szczególności o pomoce naukowe i sprzęt Ośrodka, opieka nad powierzoną pracownią;
12) współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem wychowanki oraz instytucjami
wspomagającymi jej rozwój;
13) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań,
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów edukacyjnych
wychowanek;
15) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla wychowanek oraz ich udzielanie.

§ 21
1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
1) praca pedagogiczna
2) działalność informacyjna, bibliograficzna, promocyjna, wydawnicza
3) współpraca z instytucjami kultury, oświaty, mediami, innymi bibliotekami, radą wychowanek
4) zwrócenie szczególnej uwagi na jakość księgozbioru (w miarę możliwości jego aktualizowanie), jakość wyposażenia oraz na odpowiednią aranżację pomieszczeń
5) indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami
6) upowszechnianie czytelnictwa: konkursy, wystawy, spotkania z autorami, recenzje
7) organizacja imprez okolicznościowych – wycieczki, akademie, spotkania autorskie
8) prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych
9) opieka formalna i merytoryczna nad grupami uczniów współpracującymi z biblioteką
10) wychowanie uczniów/wychowanków do życia w kulturze i z kulturą.

§ 22
1. Do obowiązków wychowawcy grupy należy:
1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanek podczas zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
2) zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacyjnego;
3) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wychowanek;
4) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanek, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień wychowanek;
5) współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem wychowanki oraz instytucjami
wspomagającymi jej rozwój;
6) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego wychowanki oraz realizacja wynikających z niego zadań resocjalizacyjno-
wychowawczych;
7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych, pedagogicznych i podnoszenie poziomu wiedzy;
8) dbanie o mienie ośrodka;
9) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych
dla wychowanek oraz ich udzielanie;
11) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach wielospecjalistycznych zespołów oceny poziomu funkcjonowania wychowanki oraz w zespołach internatu.

§ 23
1. Do obowiązków wychowawcy wspierającego należy:
1) sprawowanie opiekę w klasie w przypadku nieobecności nauczyciela na zajęciach dydaktycznych;
2) sprawowanie opiekę nad wychowankami chorymi, przebywającymi w izolatce.
3) wspomaganie nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo, [izolowanie uczennicy od zespołu klasowego z konkretnym zadaniem z przedmiotu bieżącego – na ocenę (ocenia dydaktyk)];
4) kontrolowanie pomieszczeń internatu;
5) sprawowanie opiekę nad wychowankami wraz z nauczycielem dyżurnym w czasie drugiego śniadania;
6) przyjmowanie do placówki nowych wychowanek w czasie zajęć szkolnych (kontrola dokumentów).
2. Obecność w pracy wychowawca wspomagający dokumentuje wpisem w Książce Raportów oraz w dzienniku pracy grupy i w dzienniku lekcyjnym.
3. Wykonuje szczególne zadania na zlecenie dyrektora placówki.

§ 24
1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel – wychowawca klasy.
2. Do obowiązków wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczennicami, a w szczególności:
1) poznanie dotychczasowych warunków ich życia i ich stanu zdrowotnego;
2) konsultowanie z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem zadań wynikających z realizacji indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
wychowanek oraz z innymi członkami społeczności Ośrodka;
4) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczennic z klasy wychowawczej;
5) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach wielospecjalistycznych zespołów oceny poziomu funkcjonowania wychowanki.
3. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2:
1) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uwzględniają i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanek,
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
2) w miarę możliwości planuje i organizuje z uczennicami i ich wychowawcami różne formy życia zespołowego integrującego środowisko;
3) informuje wychowawców o wynikach nauczania podległych mu wychowanek, ich postępach, trudnościach, ewentualnym zagrożeniu niepromowaniem wychowanki;
4) współpracuje z pedagogiem szkolnym, Ośrodka, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności wychowanki.

§ 25
1. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanek oraz dokonywanie analizy przyczyn niepowodzeń;
2) określanie form i sposobu udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanek, wychowawców i nauczycieli, współpraca
z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi instytucjami pomocowymi;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do wychowanek, z udziałem wychowawców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych wychowawców
i nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Ośrodek na rzecz wychowanek, wychowawców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
7) współpraca z wychowawcą ds. usamodzielnień w zakresie zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla wychowanek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
8) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
9) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach wielospecjalistycznych zespołów oceny poziomu funkcjonowania wychowanki.

§ 26
1. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych wychowanek, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie „mocnych stron” wychowanek;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanki, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanki, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wychowanek;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanek i rodziców (prawnych opiekunów) wychowanek;
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanki;
5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
7) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach wielospecjalistycznych zespołów oceny poziomu funkcjonowania wychowanki.

§ 27
1. Do zadań wychowawcy ds. usamodzielnienia należy w szczególności:
1) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i prawnej wychowanki;
2) współpraca z wychowawcami w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego wychowanki;
3) nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowankę i jej rodzinę;
4) podejmowanie działań umożliwiających powrót wychowanki do rodziny;
5) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach wielospecjalistycznych zespołów oceny poziomu funkcjonowania wychowanki.
6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

§ 28
1. Dyrektor określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla każdego pracownika Ośrodka.ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKI OŚRODKA


§ 29
1. Do Ośrodka przyjmuje się dziewczęta w wieku 13-18 lat, wobec których sąd rodzinny orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, wskazany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), na podstawie skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniej.
2. Do Ośrodka nie przyjmuje się dziewcząt:
1) chorych psychicznie, wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki osoby dorosłej;
2) niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Za zgodą rady pedagogicznej dopuszcza się:
1) kontynuowanie nauki i pozostanie w ośrodku wychowankom, które ukończyły 18 rok życia;
2) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka przez byłe wychowanki, mieszkające poza terenem placówki;
3) realizację obowiązku szkolnego lub nauki wychowankom MOW nr 3 w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi, za zgodą sądu rodzinnego oraz organu prowadzącego ośrodek.
4. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową lub materialną wychowanki Rada Pedagogiczna, na prośbę wychowanki, może przedłużyć jej pobyt w Ośrodku, do ukończenia szkoły lub usamodzielnienia.
5. Za pobyt dziecka w placówce, rodzice wychowanki wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
1) Jeżeli wychowanka z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa w pkt 5, należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.
2) Dyrektor placówki za zgodą organu prowadzącego może zwolnić rodziców z całości lub części opłat:
a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w ustawie z dnia 22 września 2017r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. Nr 1769.);
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 30
1. Nieletnią do Ośrodka przyjmuje dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.
2. Bezpośrednio po przybyciu nieletniej do Ośrodka dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik przeprowadza z nią rozmowę, podczas której zapoznaje nieletnią
z jej prawami, obowiązkami, regulaminem i zasadami pobytu w Ośrodku.
3. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku
nieletnia potwierdza własnoręcznym podpisem.
4. O przyjęciu nieletniej do Ośrodka dyrektor powiadamia właściwe organy
obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
5. W przypadku niedoprowadzenia nieletniej do ośrodka w ciągu miesiąca od dnia wskazania ośrodka przez ORE, dyrektor powiadamia o tym właściwego starostę oraz ORE, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
6. Niezwłocznie po powiadomieniu właściwego starosty oraz ORE o przypadku niedoprowadzenia nieletniej do placówki, dyrektor ośrodka przesyła właściwemu staroście, za pośrednictwem poczty, dokumentację nieletniego, a ponadto zawiadamia sąd rodzinny.

§ 31
1. Początkowy okres pobytu wychowanki w Ośrodku (4 – 5 tygodni) poświęcony jest postawieniu wstępnej diagnozy psychopedagogicznej sporządzonej na podstawie obserwacji, rozmów, badań specjalistycznych, sprawdzeniu poziomu wiedzy szkolnej i określeniu jej braków, określeniu predyspozycji zawodowych, rozeznaniu środowiska rodzinnego, określeniu stanu zdrowia. Okres ten kończy się opracowaniem
we współpracy z wychowanką indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.
2. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji wychowanki, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

§ 32
1. Podczas pobytu nieletniej w ośrodku zapewnia się jej warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii, także warunki bezpiecznego pobytu.
2. Wychowawca informuje wychowankę o ocenie przebiegu procesu resocjalizacyjnego
i ustala możliwości wpływania na jego przebieg.
3. Istotne decyzje dotyczące wychowanek mogą być podejmowane jedynie
po konsultacji z wychowawcami prowadzącymi grupę.

§ 33
1. Pobyt wychowanki w Ośrodku ustaje z powodu:
1) zwolnienia przez sąd, który wydał postanowienie o zastosowaniu środka
wychowawczego;
2) osiągnięcia przez wychowankę pełnoletności, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie pełnoletniości nastąpiło w trakcie roku szkolnego, pobyt w Ośrodku może być przedłużony do zakończenia roku szkolnego;
3) skreślenia z listy wychowanek
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanki w ośrodku:
1) trwającej dłużej niż 4 tygodnie, licząc od dnia powiadomienia sądu rodzinnego o nieobecności wychowanki, dyrektor ośrodka powiadamia o skreśleniu wychowanki z listy właściwego starostę oraz ORE, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a ponadto — sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, osobę odpowiedzialną za pieczę zastępczą, jeżeli nieletnia została umieszczona w pieczy zastępczej, oraz właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
2) niezwłocznie po powiadomieniu właściwego starosty oraz ORE o przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanki w ośrodku dyrektor ośrodka przesyła właściwemu staroście, za pośrednictwem poczty, dokumentację nieletniego.
3. Przeniesienie wychowanki do innego ośrodka:
1) może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, na podstawie oceny zasadności dalszego pobytu wychowanki w ośrodku dokonanej przez zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania w ośrodku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) wniosek o wskazanie ośrodka, do którego wychowanka ma być przeniesiona, wraz z oceną, o której mowa w ust. 1, dyrektor ośrodka, przekazuje do ORE
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
3) dyrektor ośrodka jest odpowiedzialny za doprowadzenie wychowanki do ośrodka wskazanego przez ORE i przekazanie do tego ośrodka dokumentacji nieletniej.
4. Skreślenie wychowanki z listy wychowanek Ośrodka, nie skutkuje równoczesnym skreśleniem z listy uczennic szkoły, do której uczęszczała.

§ 34
1. Wychowanki mogą być urlopowane do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych, za zgodą sądu rodzinnego (Regulamin Urlopowania).
2. Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie wychowanki składa dyrektor na prośbę wychowawcy grupy.

§ 35
1. W przypadku ucieczki lub gdy wychowanka nie powróciła do placówki w terminie, dyrektor powiadamia o tym fakcie najbliższą jednostkę Policji oraz jednostkę Policji w miejscu zamieszkania wychowanki oraz właściwy sąd rodzinny.
2. W przypadku ponownego zatrzymania wychowanki przez Policję dyrektor jest zobowiązany do odebrania uciekinierki w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zatrzymaniu.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor może wystąpić do sądu rodzinnego z prośbą o doprowadzenie wychowanki przez Policję.

§ 36
1. Wniosek o uchylenie postanowienia lub zmianę rodzaju placówki, w odniesieniu do wychowanki, składa do sądu rodzinnego dyrektor, przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych oraz zaobserwowanych zmianach postawy wychowanki.
§ 37
1. Wychowance będącej w ciąży Ośrodek zapewnia w okresie ciąży, porodu i po porodzie odpowiednią opiekę przygotowującą ją do macierzyństwa, a także udziela
jej pomocy w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem.
2. Dyrektor ośrodka powiadamia o ciąży wychowanki rodziców (opiekunów prawnych) oraz właściwy sąd rodzinny.
3. Ośrodek udziela wychowance pomocy w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem poprzez:
1) umieszczenie jej w rodzinie biologicznej;
2) umieszczenie jej w placówce świadczącej opiekę nad małoletnimi matkami;
3) pomoc w oddaniu dziecka do adopcji;
4) inne formy pomocy akceptowane przez wychowankę.

§ 38
1. Wychowanka ma prawo do:
1) życzliwego, podmiotowego traktowania;
2) poszanowania godności osobistej, swobody wyrażania myśli
i przekonań, także światopoglądowych i religijnych, jeżeli
nie narusza to dobra innych osób;
3) dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, przyjaźni i uczuć,
o ile nie narusza to dobra innych osób;
4) utrzymywania systematycznego kontaktu z rodziną (korespondencja, paczki, rozmowy telefoniczne, odwiedziny), a z innymi osobami jeśli to nie będzie kolidowało z procesem resocjalizacji, wszelaką korespondencję odbiera się
u wychowawcy grupy;
5) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą psychiczną
i fizyczną;
6) właściwie zorganizowanej opieki, kształcenia i wychowania;
7) korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i medycznej;
8) jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
9) pomocy w przypadku trudności w nauce;
10) uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie placówki;
11) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka;
12) korzystania z przyborów szkolnych, toaletowych, codziennego użytku, obuwia i odzieży przyznawanych według ustalonych norm i zasad;
13) korzystania z całodziennego wyżywienia, zgłaszania za pośrednictwem Rady Wychowanek swoich uwag, co do jakości i sposobu wydawania posiłków;
14) uzyskania w sytuacjach wyjątkowych (wydarzenia losowe) urlopu w czasie trwania nauki szkolnej;
15) korzystania z pomocy w usamodzielnieniu;
16) korzystania ze wszystkich przywilejów zgodnie z przyjętymi zasadami.
2. Po początkowym okresie pobytu wychowanka może uzyskać przywilej:
1) Otrzymania urlopu wg określonych zasad;
2) otrzymywania przepustek wg określonych zasad;
3) korzystania z telefonu komórkowego i środków IT na ustalonych zasadach;
4) przyjmowania odwiedzin znajomych wg określonych zasad;
5) otrzymania przewidzianych nagród rzeczowych;
6) otrzymywania nagrody w postaci kieszonkowego;
7) uczestniczenia w zajęciach poza ośrodkiem organizowanych przez inne instytucje – wychowanki szczególnie pozytywnie wyróżniające się, stosownie
do określonych zasad;
8) promocji śródrocznej - stosownie do określonych zasad;
9) pobierania nauki w szkole poza Ośrodkiem za zgodą Rady Pedagogicznej- wychowanki pozytywnie wyróżniające się w nauce i zachowaniu – stosownie
do określonych zasad;
10) bycia współgospodarzem Ośrodka, kandydowania do Rady Wychowanek i działanie w Radzie;
11) podejmowania pracy zarobkowej za zgodą dyrekcji Ośrodka, opiekuna prawnego w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych (dotyczy wychowanek, które ukończyły 16 rok życia);
12) przebywania w Ośrodku po 18 roku życia do czasu ukończenia klasy (za zgodą Rady Pedagogicznej);
13) korzystania z zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji i ferii szkolnych oraz korzystania z zorganizowanych rozrywek kulturalnych na terenie Ośrodka
i poza nim.

§ 39
1. W przypadku naruszenia praw wychowanki, może ona złożyć do dyrektora,
za pośrednictwem wychowawcy, skargę w formie ustnej lub pisemnej.
2. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od dnia jej złożenia.

§ 40
1. Wychowanka może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy;
2) pochwałę ustną wychowawcy wobec grupy wychowawczej;
3) pochwałę ustną dyrektora;
4) pochwałę wpisaną do dokumentacji wychowanki;
5) pochwałę dyrektora wobec społeczności Ośrodka, z równoczesnym wpisaniem do dokumentacji wychowanki;
6) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) wychowanki, Sądu Rodzinnego;
7) tytuł „wychowanki miesiąca”, „wychowanki roku”;
8) nagrodę rzeczową;
9) dodatkową przepustkę;
10) urlop w dniach wolnych od nauki;
11) urlop nagrodowy;
12) wystąpienie z wnioskiem do sądu rodzinnego o wcześniejsze zwolnienie wychowanki z Ośrodka.

§ 41
1. Wychowanka ma w następujące obowiązki:
1) przebywać na terenie Ośrodka i nie opuszczać go bez zezwolenia pracowników placówki, wyjście bez zezwolenia jest traktowane jako ucieczka;
2) uznawać godność i podmiotowość innych osób;
3) aktywnie uczestniczyć w programie resocjalizacji;
4) przestrzegać harmonogramu dnia, uczęszczać systematycznie na lekcje, zajęcia warsztatowe oraz popołudniowe zajęcia w internacie wg rozkładu zajęć;
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku oraz uczestniczyć w pracach koniecznych na terenie Ośrodka, w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiejś rzeczy jest zobowiązana do pokrycia kosztów lub naprawy;
6) zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi normami społecznymi
w stosunku do koleżanek i pracowników Ośrodka;
7) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym i nowym wychowankom, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy;
8) przekazać do depozytu wychowawcy posiadane pieniądze, telefon komórkowy, leki itp.;
9) nadrabiać zaległości szkolne i osiągać wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
10) dbać o zdrowie swoje i koleżanek, o bezpieczeństwo; wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów; przestrzegać zasad higieny osobistej, estetyki
i poszanowania ubioru;
11) powracać punktualnie do Ośrodka z przepustek, urlopów.

§ 42
1. Wobec wychowanki Ośrodka można zastosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie wychowawcy;
2) upomnienie dyrektora;
3) nagana;
4) nagana z wpisaniem do dokumentacji wychowanki;
5) ograniczenie możliwości korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji;
6) czasowe zawieszenie uzyskanych przywilejów wychowanki, kilku lub wszystkich przywilejów.
2. Wychowanka ma prawo odwołać się od środka dyscyplinarnego osobiście lub za pośrednictwem:
1) rodziców (prawnych opiekunów);
2) rady wychowanek;
3) wychowawcy, psychologa lub pedagoga.
3. Odwołanie wnosi się do dyrektora w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia o zastosowaniu kary. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia.
4. W ramach rehabilitacji lub zadośćuczynienia za czyn niedozwolony wychowanka może podjąć działania na rzecz Ośrodka.
§ 43
1. Przyznanie nagrody i przywilejów oraz zastosowanie środka dyscyplinarnego zostaje zapisane w dokumentacji procesu resocjalizacji wychowanki.
§ 44
1. W razie bezskuteczności oddziaływania psychologiczno - pedagogicznych, pracownicy ośrodka mogą zastosować środki przymusu bezpośredniego.
2. Użycie środków przymusu reguluje Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 628, z 2017r. poz. 1120).


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45
1. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46
1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47
1. Ośrodek posiada własny sztandar.Opublikował: admin mow3
Publikacja dnia: 08.03.2018
Podpisał: admin mow3
Dokument z dnia: 17.10.2009
Dokument oglądany razy: 2 599